Piegāde var ilgt līdz 7 darba dienām.

Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis - informēt par to, kā tiek vākti un apstrādāti datu subjektu personas dati, cik ilgi tie tiek glabāti, kam tie tiek sniegti, kādas tiesības datu subjektiem ir un kur vērsties, lai tās izmantotu, vai par citiem ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem.

Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā - Regula), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem personas datu aizsardzību reglamentējošiem tiesību aktiem.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nostra“ vadās pēc šādiem datu apstrādes pamatprincipiem:

 • personas dati tiek ievākti tikai skaidri noteiktiem un likumīgiem mērķiem;
 • personas dati tiek apstrādāti tikai likumīgi un godīgi;
 • personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti;
 • personas dati tiek glabāti droši un ne ilgāk, nekā to prasa norādītie apstrādes nolūki vai tiesību akti;
 • personas datus apstrādā tikai tie Uzņēmuma darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības atbilstoši viņu darba funkcijām vai attiecīgi pilnvaroti datu apstrādātāji.

1. JĒDZIENI

1.1. Datu pārzinisSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nostra" (turpmāk - Uzņēmums), juridiskās personas kods 120897213, reģistrācijas adrese Saųjų iela. 44, Sausiu ciems, Lentvaris sen., Traķu raj.

1.2. Datu subjekts - jebkura fiziska persona, kuras datus Uzņēmums apstrādā. Datu pārzinis vāc tikai tos datu subjekta datus, kas nepieciešami Uzņēmuma darbību veikšanai un (vai) apmeklējot, izmantojot, pārlūkojot Uzņēmuma mājaslapu, sociālo tīklu kontus u.c. (“Mājaslapa”). Uzņēmums nodrošina, ka savāktie un apstrādātie personas dati būs drošībā un tiks izmantoti tikai konkrētajam mērķim.

1.3. Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai to var tieši vai netieši noskaidrot, atsaucoties uz attiecīgajiem datiem. Personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, rediģēšana, pārveidošana, piekļuves piešķiršana, pieprasījumu iesniegšana, pārsūtīšana, arhivēšana u.c.).

1.4. Piekrišana - jebkura brīvi sniegta un apzināta norāde, ar kuru datu subjekts piekrīt savu personas datu apstrādei konkrētam mērķim.

1.5. Sīkdatnes (angl. – Cookies) – Uzņēmuma interneta mājaslapa tiek izmantoti nelieli teksta informācijas fragmenti, kas tiek automātiski ģenerēti mājaslapas pārlūkošanas laikā un tiek saglabāti datorā vai citā datu subjekta (mājaslapas apmeklētāja) izmantotajā ierīcē. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzlabotu mājaslapas apmeklētāju pārlūkošanas pieredzi, analizētu mājaslapas trafiku un uzvedību mājaslapā.

2. PERSONAS DATU AVOTI 

2.1. Personas datus iesniedz pats datu subjekts. Datu subjekts sazinās ar uzņēmumu, izmanto uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, pērk preces un/vai pakalpojumus, atstāj komentārus, uzdod jautājumus, abonē jaunumus, sazinās ar uzņēmumu, lai pieprasītu informāciju utt.

2.2. Personas dati tiek iegūti, kad datu subjekts apmeklē Uzņēmuma mājaslapu. Datu subjekts aizpilda tajā esošās veidlapas vai kādu iemeslu dēļ atstāj savu kontaktinformāciju utt.

2.3. Personas dati tiek iegūti no citiem avotiem. Dati tiek iegūti no citām iestādēm vai uzņēmumiem, publiski pieejamiem reģistriem u.c.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDE 

3.1. Sniedzot personas datus Uzņēmumam, datu subjekts piekrīt, ka Uzņēmums izmantos savāktos datus, lai izpildītu savus pienākumus pret datu subjektu, sniedzot pakalpojumus, kurus datu subjekts sagaida.

3.2. Uzņēmums apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

3.2.1. Uzņēmuma darbības nodrošināšana un nepārtrauktības nodrošināšana. Šim nolūkam tiek apstrādāti šādi dati:

 • Līgumu noslēgšanas un izpildes nolūkā var tikt apstrādāti piegādātāju (fizisko personu) personas dati: vārds(-i), uzvārds(-i), personas kods vai dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), tālruņa numurs, e-pasta adrese, darbavieta, amats, bankas konts un banka, kurā atrodas konts, naudas darījuma vai transakcijas datums, summa, valūta un citi fiziskās personas sniegtie dati, kurus Uzņēmums saņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem Uzņēmuma darbības gaitā un/vai kurus Uzņēmumam ir pienākums apstrādāt saskaņā ar likumu un/vai citiem normatīvajiem aktiem. Piemēram, uzņēmējdarbības apliecībā ietvertie dati (darbības veids, grupa, kods, nosaukums, darbības periodi, izsniegšanas datums, summa), individuālās darbības apliecības numurs, informācija par to, vai datu subjekts ir PVN maksātājs, un citi dati, kas nepieciešami, lai pienācīgi izpildītu līgumu un/vai tiesību aktos noteiktos pienākumus.
 • Līgumus, PVN rēķinus un citus saistītos dokumentus glabā saskaņā ar termiņiem, kas noteikti Vispārējā dokumentu glabāšanas rādītājā, kas apstiprināts ar Lietuvas galvenā arhīvista rīkojumu.
 • Apstrādes juridiskais pamats - nepieciešamība izpildīt līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir klients kā datu subjekts, vai veikt darbības pēc klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas ar viņu (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), ja konkrētu personas datu apstrāde ir paredzēta tiesību aktos (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

3.2.2. Uzziņas, komentāri un sūdzības Šim nolūkam tiek apstrādāti šādi dati:

 • Vārds(-i), uzvārds(-i) un/vai lietotāja vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, ziņojuma, komentāra, atsauksmes vai sūdzības temats, ziņojuma, komentāra, atsauksmes vai sūdzības teksts.
 • Datus par pieprasījumiem, komentāriem un sūdzībām glabā 1 kalendāro gadu no to iesniegšanas dienas.
 • Apstrādes juridiskais pamats ir tāds, ka apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu nolūkos, izņemot gadījumus, kad šādas datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības ir svarīgākas par datu subjekta interesēm vai pamattiesībām un pamatbrīvībām, kuru dēļ ir nepieciešams nodrošināt personas datu aizsardzību, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), un ir nepieciešama datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

3.2.3. Elektroniskā komercija. Šim nolūkam tiek apstrādāti šādi dati:

 • Vārds (-i), uzvārds (-i), pirkumu vēsture, piegādes adrese, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, preces/pakalpojuma apmaksas rekvizīti, uzkrātie lojalitātes punkti.
 • Personas dati tiek glabāti tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik nepieciešams norādīto mērķu sasniegšanai. Kad klienta personas dati vairs nav jāapstrādā, tiek pieņemts lēmums par to iznīcināšanu, izņemot tos, kuri likumā noteiktajos gadījumos ir jāarhivē atbilstoši tiesību aktu prasībām vai Uzņēmuma iekšējo vietējo tiesību aktu prasībām.
 • Datu apstrādes tiesiskais pamats ir nepieciešamība izpildīt līgumu, kura puse ir klients kā datu subjekts, vai veikt darbības pēc klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas ar viņu (BDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

3.2.4. Tiešais mārketings. Šim nolūkam tiek apstrādāti šādi dati:

 • Vārds (-i), dzimšanas datums, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
 • Dati tiek glabāti 5 gadus no piekrišanas saņemšanas dienas. Šo termiņu var pagarināt, ja personas dati tiek izmantoti vai var tikt izmantoti kā pierādījums vai informācijas avots pirmstiesas vai citā izmeklēšanā, tajā skaitā Valsts drošības pārvaldes veiktajā izmeklēšanā, civillietā, administratīvajā vai krimināllietā, vai citos likumā noteiktajos gadījumos. Tādā gadījumā personas datus var glabāt tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šiem apstrādes nolūkiem, un tos iznīcina, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi.
 • Datu apstrādes tiesiskais pamats - datu subjekta piekrišana (BDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) un nepieciešamība īstenot Uzņēmuma leģitīmās intereses, uzlabojot tās darbību un uzņēmējdarbības rezultātus (6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) BDAR).

 3.2.5. Lai nodrošinātu Uzņēmuma darbinieku, citu datu subjektu un īpašuma drošību (videonovērošana). Šim nolūkam tiek apstrādāti šādi dati:

 • Video attēls. Videonovērošanas sistēmas neizmanto sejas atpazīšanas un/vai analīzes tehnoloģijas un nesagrupē vai neprofilē tajās iegūtos video datus atbilstoši konkrētam datu subjektam (personai). Datu subjektu informē par videonovērošanu, izmantojot informācijas zīmes ar videokameras simbolu un uzņēmuma rekvizītiem, ko izvieto pirms ieiešanas uzraudzītajā teritorijā un/vai telpās. Videonovērošanas kameru uzraudzības jomā neietilpst telpas, kurās datu subjekts sagaida pilnīgu personas datu aizsardzību.
 • Ar videonovērošanas kamerām iegūtos personas datus (video datus) glabā līdz 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām no to fiksēšanas brīža, pēc tam tie ir automātiski iznīcināmi, ja vien nav pamata uzskatīt, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, noziedzīgs nodarījums vai ir fiksēta cita nelikumīga darbība (līdz attiecīgās izmeklēšanas un/vai tiesas procesa beigām).
 • Apstrādes juridiskais pamats ir tāds, ka apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu nolūkos, ja vien šādas datu subjekta intereses vai datu subjekta pamattiesības un brīvības, kas prasa personas datu aizsardzību, nav svarīgākas par šīm interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

3.2.6. Citiem nolūkiem, kādos Uzņēmumam ir tiesības apstrādāt datu subjekta personas datus, kad datu subjekts ir devis savu piekrišanu, kad apstrāde ir nepieciešama Uzņēmuma leģitīmo interešu dēļ vai kad Uzņēmumam ir pienākums apstrādāt datus.

4. SĪKDATŅU IZMANTOŠANA 

4.1. Uzņēmums mājaslapā izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu pircēju un vietnes apmeklētāju pieredzi.

4.2. Uzņēmuma interneta mājaslapā var tikt izmantoti šādi sīkdatņu veidi:

4.2.1. Tehniskās (nepieciešamās) sīkdatnes - palīdz mājaslapas apmeklētājam attēlot mājaslapu un tās saturu, palīdz nodrošināt mājaslapas funkcionalitāti, izveidot kontu, pieteikties kontā un pārvaldīt savus pasūtījumus. Tehniskās sīkdatnes ir nepieciešamas mājaslapas pareizai darbībai, un to izmantošanai nav nepieciešama vietnes apmeklētāja piekrišana.

4.2.2. Funkcionālās sīkdatnes – tiek izmantotas, lai palīdzētu mājaslapas apmeklētājam izmantot Uzņēmuma mājaslapu, atcerēties pārlūkošanas laikā izdarītās izvēles un preferences. Funkcionālās sīkdatnes nav nepieciešamas, lai mājaslapa darbotos pilnībā, taču tās papildina funkcionalitāti un uzlabo Jūsu uzņēmuma mājaslapas lietošanas pieredzi.

4.2.3. Analītiskās sīkdatnes – izmanto, lai iegūtu informāciju par to, kā mājaslapas apmeklētāji izmanto Uzņēmuma mājaslapu. Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu optimizēt un pilnveidot Uzņēmuma mājaslapu. Analītiskās sīkdatnes ļauj mums apkopot datus par interneta mājaslapām, kuras esat apskatījis, mājaslapām, no kurām esat atnācis, kādus e-pastus esat atvēris un uz kādiem esat reaģējis, kā arī informāciju par datumu un laiku. Tas arī nozīmē, ka mēs varam izmantot informāciju par Jums un to, kā izmantojat šo mājaslapu, piemēram, apmeklējumu biežumu, klikšķu skaitu noteiktā mājaslapā, izmantotos meklēšanas vienumus un daudz ko citu.

4.2.4. Komerciālās (tiešās vai reklāmas) sīkdatnes - tiek izmantotas, lai sniegtu personalizētu reklāmu Uzņēmuma interneta mājaslapas apmeklētājam. To sauc par "atkārtoto mārketingu", kas ir balstīts uz pārlūkošanas darbībām, piemēram, produktiem un/vai pakalpojumiem, ko esat meklējis vai skatījis.

4.3. Uzņēmuma darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par šo datu analīzi un mājas lapas uzlabošanu, ir pieejama statistika par Uzņēmuma mājas lapas apmeklētājiem.

4.4. Tehniskajiem ierakstiem var piekļūt arī Uzņēmuma partneri, kas nodrošina satura pārvaldības rīkus Uzņēmuma interneta mājaslapai.

4.5. „Google Analytics“ rīku nodrošina Google Inc., ASV uzņēmums, un tam ir arī piekļuve „Google Analytics“ rīka apkopotajai statistikai. Uz šo pakalpojumu sniedzēju attiecas līgumā un tiesību aktos noteiktie konfidencialitātes pienākumi.

4.6. Sīkdatņu apkopotie dati Uzņēmumā tiek glabāti ne ilgāk kā nepieciešams datu apstrādes mērķu sasniegšanai vai ne ilgāk, kā to pieprasa datu subjekti un (vai) paredz tiesību akti.

4.7. Plašāku informāciju par sīkdatnēm varat atrast: 

AllAboutCookies.org.

4.8. Ja nepiekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes, Jums ir iespēja mainīt interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un kontrolēt sīkdatņu daudzumu. Noderīgas saites, kā atteikties no sīkdatnēm, ir atrodamas zemāk:

4.9. Uzņēmuma interneta mājaslapā pašlaik tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

Sīkdatņu nosaukums Piegādātājs Derīgums Tips

Nepieciešamās

sīkdatnes

CookieConsent nostra.lv 1 gads HTTP
user_token nostra.lv 6 mēneši HTTP
www_nostra_lt nostra.lv Sesija HTTP

Analītiskās

sīkdatnes

_ga nostra.lv 2 gadi HTTP
_gat nostra.lv Sesija HTTP
_gid nostra.lv Sesija HTTP

omnisend

AnonymousID

nostra.lv 1 diena HTTP
_clck nostra.lv 3 mēneši HTTP

_hjAbsolute

SessionIn

Progress

nostra.lv 1 diena HTTP
_hjFirstSeen nostra.lv 1 diena HTTP
_hjid nostra.lv 1 diena HTML
_hjTLDTest nostra.lv Sesija HTTP

omnisend

SessionID

nostra.lv 1 diena HTTP
soundestID nostra.lv Sesija HTTP
soundest-views nostra.lv Sesija HTTP

_hjIncludedIn

Pageview

Sample 

nostra.lv 1 diena HTTP

Komerciālās

(tiešās vai

reklāmas)

sīkdatnes

CLID clarity.ms 1 diena HTTP
IDE doubleclick.net 1 mēnesis HTTP
_fbp nostra.lv 3 mēneši HTTP
_gcl_au nostra.lv 3 mēneši HTTP
_fb_chat_plugin nostra.lv Pastāvīgs HTML
fr facebook.com 3 mēneši HTTP

5. SOCIĀLO TĪKLU IZMANTOŠANA

5.1. Jebkura informācija, ko sniedzat, izmantojot sociālos medijus (tostarp ziņojumi, “Like" un “Follow" lodziņu izmantošana un citi paziņojumi), ir attiecīgā sociālā tīkla operatora kontrolē.

5.2. Mūsu Uzņēmumam šobrīd ir konts sociālajā tīklā „Facebook“, kura privātuma politika ir pieejama

https://bit.ly/3k6QKNg;

5.3. Mūsu Uzņēmumam šobrīd ir konts sociālajā tīklā „Instagram“, kura privātuma politika ir pieejama

https://bit.ly/3kamd1j;

5.4. Mūsu Uzņēmumam šobrīd ir konts sociālajā tīklā „LinkedIn“, kura privātuma politika ir pieejama

https://bit.ly/3X2FqjX;

5.5. Mūsu Uzņēmumam šobrīd ir konts sociālajā tīklā „YouTube“, kura privātuma politika ir pieejama

https://bit.ly/3CFzEwB.

5.6. Mēs iesakām izlasīt trešo pušu paziņojumus par konfidencialitāti un tieši sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja ir kādi jautājumi par to, kā viņi izmanto Jūsu personisko informāciju.

6. JAUNUMU VĒSTUĻU SŪTĪŠANA 

6.1. Uzņēmums izmanto trešās puses „Omnisend“ pakalpojumus, lai nosūtītu jaunumu vēstules. Trešā puse „Omnisend“ izmanto tikai jaunuma vēstules saņēmēja e-pasta adresi, lai veiksmīgi nosūtītu jaunuma vēstuli. „Omnisend“ privātuma politika ir pieejama šeit:

„Omnisend“ privātuma politika:

https://bit.ly/3GVQutm.

6.2. Jūs varat atteikties no jaunumu vēstuļu saņemšanas, noklikšķinot uz pogas "Atteikties", kas atrodas katra saņemtā e-pasta apakšā, atbildot uz saņemto e-pasta vēstuli vai sazinoties ar Uzņēmumu tieši pa e-pastu un izsakot savu vēlmi pārtraukt saņemt Uzņēmuma biļetenus.

7. ELEKTRONISKĀ, KOMERCIJA 

7.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nostra" elektroniskais interneta veikals izveidots, izmantojot „Electronic-LAB“ platformu. Dati, kas savākti elektronoskās komercijas nolūkos, tiek glabāti „Electronic-LAB“ serveros. Elektroniskā interneta veikala platformas privātuma politika ir pieejama:

„Electronic-LAB“ privatumo politika:

https://bit.ly/3vVihDX.

7.2. Maksājumu pieņemšanai Uzņēmums izmanto Swedbank maksājumu iekasēšanas platformu „Bank Link“, „Paysera“ un „EveryPay“ Maksājumu pieņemšanas platformu privātuma politika ir pieejama vietnē:

„Swedbank“ privātuma politika:

https://bit.ly/3ivuvQO;

„Paysera“ privātuma politika:

https://bit.ly/3GVuQWc;

„EveryPay“ privātuma politika:

https://bit.ly/3ismM5S.

7.3. Mūsu interneta mājaslapa ir aizsargāta ar drošības protokolu, kas balstās uz datu šifrēšanas sistēmas sertifikātu (SSL). Šāda veikala tiešsaistes adresē ir burts „s“: „https://“.

8. PERSONAS DATU APSTRĀDE

8.1. Uzņēmums apņemas ievērot konfidencialitātes pienākumu pret datu subjektiem. Personas datus var izpaust trešajām personām tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma noslēgšanai un izpildei datu subjekta labā vai citu likumīgu iemeslu dēļ.

8.2. Uzņēmums var sniegt personas datus saviem datu apstrādātājiem, kuri sniedz pakalpojumus Uzņēmumam un apstrādā personas datus. Sabiedrības datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai pēc Uzņēmuma norādījumiem un tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai pienācīgi izpildītu savus pienākumus saskaņā saistībām. Uzņēmums izmanto tikai tādus datu apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai apstrāde atbilstu Regulas prasībām un tiktu aizsargātas datu subjekta tiesības.

8.3. Uzņēmums var arī sniegt personas datus, atbildot uz tiesu vai valsts iestāžu pieprasījumiem, ciktāl tas nepieciešams, lai pienācīgi izpildītu piemērojamos tiesību aktus un valsts iestāžu prasības.

8.4. Uzņēmums garantē, ka personas dati netiks pārdoti vai iznomāti trešajām personām.

9. NEPILNGADĪGO PERSONAS DATU APSTRĀDE

9.1. Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, nedrīkst sniegt nekādu personisku informāciju, izmantojot Uzņēmuma mājaslapu. Ja persona ir jaunāka par 14 gadiem, lai izmantotu Uzņēmuma pakalpojumus, pirms personas datu sniegšanas jāiesniedz viena no pārstāvjiem (tēva, mātes, aizbildņa (-u)) rakstiska piekrišana par personas datu apstrādi.

10. PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ

10.1. Uzņēmuma apkopotie personas dati tiek glabāti drukātajos dokumentos un/vai Uzņēmuma informācijas sistēmās. Personas datus nedrīkst apstrādāt ilgāk, nekā tas ir nepieciešams apstrādes nolūku sasniegšanai, vai ilgāk, nekā to pieprasa datu subjekti un/vai paredz tiesību akti.

10.2. Lai gan datu subjekts var izbeigt līgumu un atteikties no Uzņēmuma pakalpojumiem, Uzņēmumam ir jāturpina glabāt datu subjekta datus iespējamu nākotnes prasību vai juridisku pretenziju gadījumā, līdz beidzas datu glabāšanas termiņi.

11. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

11.1. Tiesības saņemt informāciju par datu apstrādi.

11.2. Tiesības iepazīties ar apstrādātajiem datiem.

11.3. Tiesības pieprasīt datu labošanu.

11.4. Tiesības pieprasīt datu dzēšanu ("Tiesības tikt aizmirstam"). Šīs tiesības nav piemērojamas, ja dzēst pieprasītie personas dati tiek apstrādāti arī uz cita tiesiska pamata, piemēram, apstrāde, kas nepieciešama līguma izpildei vai saistību izpildei saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

11.5. Tiesības ierobežot datu apstrādi.

11.6. Tiesības iebilst pret datu apstrādi.

11.7. Tiesības uz datu pārcelšanu. Tiesības uz datu pārcelšanu nedrīkst negatīvi ietekmēt citu personu tiesības un brīvības. Datu subjektam nav tiesību uz datu pārcelšanu attiecībā uz personas datiem, kas tiek apstrādāti neautomatizētās datnēs, piemēram, papīra failos.

11.8. Tiesības atteikties no lēmuma, kas balstīts tikai uz automatizētu datu apstrādi, tostarp profilēšanu.

11.9. Tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

12. Uzņēmums nodrošina datu subjektam iespēju īstenot iepriekš minētās Datu subjekta tiesības, izņemot likumā noteiktos gadījumos, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu valsts drošību vai aizsardzību, sabiedrisko kārtību, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai saukšanu pie atbildības par tiem, valsts svarīgu ekonomisko vai finanšu interešu aizsardzību, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu vai Datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību.

13. DATU SUBJEKTA TIESĪBU IZPILDES KĀRTĪBA 

13.1. Datu subjekts var sazināties ar uzņēmumu, lai īstenotu savas tiesības:

13.1.1. iesniedzot rakstisku pieprasījumu personīgi, pa pastu, pie pārstāvja vai elektroniski - pa e-pastu: info@nostra.lv;

13.1.2. mutiski - pa tālruni: +371 66 164 031;

13.1.3. rakstiski vēstulē uz adresi: Saųjų g. 44, Sausiu k., Lentvaris sen., Traku raj.sav.

13.2. Varat arī sazināties ar Uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu: personasduomenys@sdg.lt.

13.3. Lai aizsargātu datus no neatļautas izpaušanas, Uzņēmumam ir jāpārbauda datu subjekta identitāte, saņemot datu subjekta pieprasījumu sniegt datus vai izmantot citas tiesības.

13.4. Uzņēmuma atbilde

avatar