Gultas veļas izpārdošana, atlaide līdz 40%!

Noteikumi

1. KOPĪGIE NOTEIKUMI

 1. Ltd “NOSTRA” (tālāk – Pārdevējs) interneta veikalā (tālāk – Veikals) tirdzniecība veicama, vadoties pēc Ltd “NOSTRA” preču pirkšanas-pārdošanas noteikumeim (tālāk – Noteikumi).
 2. Klients pirms reģistrācijas apņemas iepazīties ar Noteikumiem un atzīmēt, ka tiem piekrīt.
 3. Piereģistrējies un noformējis pasūtījumu, lietotājs kļūst par Veikala klientu (tālāk – Klients), uz kuru attiecas Noteikumos nostādītās tiesības un pienākumi.
 4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī ierobežot vai izdzēst reģistrāciju, ja Klients nepieturas pie Noteikumos nostādītās kārtības.
 5. Balstoties uz Latvijas Republikas tiesību aktiem, Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī iepriekš nebrīdinot Klientu mainīt, labot vai papildināt Noteikumus. Jaunie Noteikumi būs spēkā no to ievietošanas Veikalā dienas. Klienta pasūtījumi līdz Noteikumu maiņai veicami pēc pasūtījuma veikšanas brīdī esošajiem Noteikumiem.
 6. Pārdevējs nav atbildīgs un nekompensē Klientam zaudējumus, kuri veidojas Noteikumu neievērošanas dēļ.

2. KLIENTA PERSONAS DATI

 1. Lietotājs var piereģistrēties Pārdevēja mājaslapā (www.nostra.lv), reģistrācijas laikā norādot vajadzīgos personas datus.
 2. Klienta reģistrācija tiek apstiprināta automātiski, bet uz norādīto e-pastu tiek nosūtīta vēstules ar Klienta pieslēgšanās informāciju.
 3. Klients piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības kārtot Klienta personas datus pēc šo Noteikumu norādītajiem gadījumiem un mērķiem.
 4. Pārdevējs apstiprina, ka Klienta personīgie dati tiks lietoti Klienta identificēšanai, pasūtot preci, pasūtīto preču piegādei.
 5. Klients apņemas sargāt savus pieslēgšanās datus un tos neatklāt trešajai pusei. Pārkāpjot šo Noteikumu apstākli, visa atbildība pāriet Klientam. Klients, uzzinot par viņa pieslēgšanās datu atklāšanu, nekavējoties par to informē Pārdevēju, kurš, ievērojot Klienta prasību, bloķē Klienta pieslēgšanos. Par atkārtotu Klienta reģistrāciju puses vienojas savstarpēji.
 6. Pārdevējs apņemas neatklāt Klienta personas datus un ar pasūtījumu saistītu informāciju jebkādām trešām pusēm, izņemot Pārdevēja partnerus, kas sniedz preču piegādi vai citas, ar Klienta pasūtījumu saistītas darbības. Citos gadījumos Klienta personas dati var tikt atklāti, kad to pieprasa kompetējoša Valsts institūcija LR likumu nostādītajā kārtībā vai ar Klienta rakstisku piekrišanu.
 7. Pārdevējs apņemas nodrošināt Klienta personas datu drošību pēc LR likumdošanā esošās kārtības.

3. PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS LĪGUMS

 1. Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu tad, kad Klients, veicot pasūtījumu, pirms tam ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, tādējādi tiek izveidots pirkšanas-pārdošanas līgums. No tā brīža, Klientam ir jāsamaksā par pasūtītajām precēm pēc tā brīža esošajām cenām un šīs preces pieņemt.
 2. Līgums ir uzskatāms par izpildītu tad, kad Klients samaksā par precēm un tās saņem.
 3. Šī līguma neatņemama sastāvdaļa ir pielikums, tas ir, apstiprināts pasūtījums, kuru Klients saņem e-pastā, ar tajā norādīto informāciju.
 4. Līgums ir izbeidzams, kad pasūtījums ir atcelts no vienas līguma puses vai, kad Klients vēlas saņemt naudu atpakaļ par preci, mainīt preci uz tādu pašu ar atbilstošu kvalitāti, laikā novērst preces trūkumus vai atlīdzināt trūkumu novēršanas izmaksas, ja tās novērš Klients vai trešās personas.
 5. Katru reizi, kad tiek veikts pasūtījms, tiek sastādīts jauns pirkšanas-pārdošanas līgums.

4. APMAKSAS KĀRTĪBA

 1. Norādītās preču cenas veikalā jau ir pēdējās, tas ir, tajās jau ir ieskaitīts 21% pievienoto preču nodoklis.
 2. Maksa par transportēšanu ir piemērojama tad, kad Klients vēlas samaksāt kurjeram piegādes laikā. Plašāk par apmaksas veidiem varat izlasīt šeit.
 3. Klients par pasūtītajām precēm samaksā priekšlaicīgi caur PaySera sistēmu. Tā ir droša, uzticama un ātra interneta apmaksas sistēma. PaySera pakalpojumu lietotāji ir pasargāti no datu zagšanas vai pazaudēšanas, jo operāciju drošums ir nodrošināts, lietojot informācijas tehnoloģijas.
 4. Pārdevējs apņemas nodrošināt patiesu informāciju, kas nepieciešama, norēķinoties par precēm, taču neuzņemas atbildību par banku nekvalitatīvu darbību un zaudējumiem, kuri ir radušies tā dēļ. Tā pat Pārdevējs neuzņemas atbildību par Klienta izveidotajām kļūdām, formējot un veicot apmaksu (piem., nepareizs konta numurs, nepareiza pasūtījuma koda norādīšana utt.) un jebkuriem citiem izveidojušiem zaudējumiem.

5. PREČU PIEGĀDE

 1. Bezmaksas piegāde no 39 EUR. 
 2. Plašāk par apmaksas veidiem varat izlasīt šeit.
 3. Par elektroniskā rēķina izrakstīšanu, sazinieties ar mums caur e-pastu – info@nostra.lv
 4. Pasūtījumi tiek pieņemti katru dienu, taču veicami tikai darba dienās.

6. PREČU GARANTIJA

 1. Pārdevējs paziņo, ka Preces atbilst šīm Precēm vajadzīgajām kvalitātes prasībām. Katras preces, kura tiek pārdota Veikalā, apraksts tiek norādīts pie Preces esošajā Preces aprakstā.
 2. Veikalā esošo Preču krāsa reizēm var neatbilst reālajai Preces krāsai Klienta lietoto līdzekļu dēļ. Tā pat iepakojumu izskats var atšķirties no tiem, kas atrodas mājaslapā.
 3. Pārdevējs nav atbildīgs par Preču kvalitātes pasliktināšanos, ja Klients vai persona, kurai Klients pārdeva Preces, tās lietoja ne tiem mērķiem, kura Prece ir parasti lietojama, nepieturējās pie lietošanas instrukcijā vajadzīgajām prasībām, pārkāpa Preču transportēšanas, uzturēšanas, lietošanas noteikumus, tā pat, ja ir redzami Preces iepakojuma vai citi ārēji defekti, kuri laicīgi nav aprunāti Preču pārdošanas laikā vai Preču kvalitātes pasliktināšanās ir notikusi Klienta vai citu personu dēļ, kuriem Klients nodevis preces.

7. PREČU ATGRIEŠANA

 1. Klientam pārdoto Preču trūkumi ir novēršami, nekvalitatīvas Preces ir maināmas un atgriežamas, ņemot vērā ekonomikas ministra 2001. g. 29. jūnija rīkojumā Nr. 217 "Par Preču atgriešanas un maiņas noteikumu apstiprināšanu" apstiprinātajiem Preču atgriešanas un maiņas noteikumiem, kā arī ekonomikas ministra 2001. g. 17. augusta rīkojumā Nr. 258 apstiprinātajiem „Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, ja līgumi sastādāmi izmantojot komunikācijas rīkus, noteikumiem". Plašāk par atgriešanas noteikumiem varat izlasīt šeit.
 2. Ja prece nav iepatikusies, piegādes maksājumu maksā Klients. Nekvalitatīvu preču atgriešanas izmaksas apmaksā Pārdevējs.
 3. Pārdevējs no Klienta pieņem preces, ja: prece nav lietota, tā nav pazaudējusi savu izskatu kā arī nav sabojāta, tā ir oriģinālajā iepakojumā, tiek atgriezta pilna preces komplektācija, klients norāda Preces iegādes dokumentu.
 4. Prece nav maināma, trūkumu novēršana nav apmaksāta vai nauda netiek atgriezta, ja preces trūkumi radās tāpēc, ka klients pārkāpa preces lietošanas un sargāšanas noteikumus.

8. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

 1. Klientam ir tiesības: iegādāties pārdodamo Preci Veikalā pēc Noteikumos esošās kārtības, atteikties no Preces pirkšanas-pārdošanas līguma, kas izveidots, lietojot sakaru līdzekļus, paziņojot Pārdevējam rakstiski par to 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces piegādes dienas, ja prece nav sabojāta vai tās izskats nav mainījies, izņemot gadījumus, kad līgums izveidots individuālu klienta pasūtījumu dēļ;
 2. Klients apņemas: lietojot Pārdevēja sniegtos pakalpojumus Veikalā, vadīties un pieturēties pie šiem Noteikumiem, neatklāt savus pieslēgšanās datus trešajām personām, pēc šiem Noteikumiem izveidotos pasūtījumus nodot Pārdevējam, pēc šiem Noteikumiem norēķināties ar Pārdevēju par nopirktajām precēm, mainoties personīgajiem datiem, kuri norādīti reģistrācijas formā, šos datus nekavējoties atjaunināt un iepazīties ar Veikala Noteikumiem.
 3. Pārdevējam ir tiesības: jebkurā brīdī apstādināt Veikala darbību; nomainīt, atjaunināt un labot Noteikumus. Mainīt pārdodamo Preču sortimentu un cenas; ja Klients speciāli kaitē Veikalam vai Pārdevējam, bez brīdināšanas ierobežot vai apstādināt Klienta reģistrāciju un iespēju lietot Veikala sniegtos pakalpojumus; anulēt Klienta pasūtījumu, ja Klients kavē ar apmaksu, pasūtot Preces vai pasūtījums ir neprecīzs vai nepareizs.
 4. Pārdevējs apņemas: pārdot Preces un pēc tiesību aktu esošās kārtības izsniegt Klientam Preču pirkšanas-pārdošanas dokumentu, kad Klients par tām ir norēķinājies; nodrošināt Veikala darbību valsts valodā, pareizu un vispusīgu informāciju par pārdodamo Preci; pēc Noteikumos esošās kārtības sniegt iespēju Klientam lietot Veikala sniegtos pakalpojumus.
 5. Klients ir atbildīgs par saviem sniegtajiem personas datiem un to patiesumu kā arī atbildīgs par pieslēgšanos datu drošību un neatklāt tos trešajām personām.
 6. Klients ir atbildīgs par savām darbībām interneta Veikalā.
 7. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri izveidojās tāpēc, ka Klients neiepazinās ar šiem Noteikumiem, lai gan tam tāda iespēja tika nodrošināta.
 8. Pārdevējs neatbild par Veikalā ievietoto trešo pušu reklāmu un tajā esošās informācijas patiesumu.
 9. Puses vienojas, ka rodoties situācijai, vainīgā puse citai atlīdzina zaudējumus.

9. CITI NOTEIKUMI

 1. Stingri aizliegts bez veikala rakstiskas atļaujas kopēt vai citādi izplatīt Ltd „Nostra” interneta mājaslapā esošo informāciju.
 2. Noteikumi izveidoti, vadoties pēc Latvijas Republikas tiesības aktiem, bet šiem noteikumiem ir Latvijas Republikas tiesību spēks.
 3. Puses apņemas visus izveidojušos strīdus par Noteikumu izpildi spriest sarunu veidā. Ja to nav iespējams izdarīt, strīdi tiek izšķirti tiesiskā ceļā.
avatar